Cookie- en privacybeleid

Immo maribrik BV, gevestigd te Budastraat 16, 8500 Kortrijk hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Immo maribrik BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

info@maribrik.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Immo maribrik BV verwerkt de persoonsgegevens die u ons bezorgd. Dit kan telefonisch, schriftelijk (via website, mail of op beurzen) of mondeling. Naargelang uw activiteiten en relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee:

 • Contact- en identiteitsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon en gsm-nummer, geboortedatum, burgerlijke staat)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens werf
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag, internetbrowser en besturingssysteem
 • Betalingsgegevens (rekeningnummer, kredietinstelling, te financieren bedrag)

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30-bis-aangifte van werken, registratie van verkoopovereenkomsten, EPB-aangifte) kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt (E-id., rijksregisternummer).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maribrik.be dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

 • Prospect en klantgegevens
 • Leveranciers en onderaannemers
 • Personeel en sollicitanten
 • Aanvragers informatie, bezoekers website en nuttige contacten

In het kader van onze activiteiten verzamelt en verwerkt Immo maribrik BV de identiteits-, betalings- en professionele gegevens van onze prospecten, klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken of de registratie van de overeenkomst) en/of ons gerechtvaardigd belang.

Immo maribrik BV verzamelt en verwerkt de identiteits-, betalings- en professionele gegevens van onze leveranciers, onderaannemers en contractanten evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt.

Zie hiervoor de specifieke “privacy en verwerking van persoonsgegevens werknemers en sollicitanten”

Immo maribrik BV verwerkt de identiteitsgegevens en de interesses die u ons bezorgd via het invulformulier op de website, via directe of telefonische gesprekken om uw aanvragen in behandeling te nemen.

Met het oog op het optimaliseren van uw websitebezoek en de opvolging van de beveiliging van onze website, worden er eveneens gegevens (gebruikte browser, IP-adres, de bezochte pagina’s, de eerder bezochte website, geografische gegevens zoals uw locatie, voorkeurstaal en de duur van het websitebezoek) verwerkt. Dit gebeurt door middel van cookies. Deze gegevens leiden niet tot enige identificatie en worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Zie in dat verband ons cookiebeleid.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens zijn ons gerechtvaardigd belang, uw specifieke toestemming, de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van uw verzoek, voor de sluiting van een overeenkomst.

 Mi Casa verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens onthullen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Immo maribrik BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers, onderaannemers en contractanten zullen in elk geval gedurende een termijn van tien jaar na de beëindiging van het project (definitieve oplevering) worden bewaard, behoudens voor wat betreft de dienst na verkoop of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn.

Na deze bewaartermijn worden de verzamelde gegevens volledig en definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. (IT-netwerk, webhosting, cloud-systeem, boekhouder, verzekeringmaatschappij, advocaat, overheid, architect, aannemers en onderaannemers,…)

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we, waar nodig, een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Immo maribrik BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Immo maribrik BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U hebt recht op gegevenswissing wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

Recht op overdraagbaarheid: U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen, om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u afdoende te identificeren.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@maribrik.

U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2274 48 00, www.privacycommission.be), of om een procedure in rechte aan te spannen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Immo maribrik BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle medewerkers en partners ondertekenen een vertrouwelijkheidsovereenkomst, waarin zij de verplichting op zich nemen om de persoonsgegevens waarmee ze in het kader van hun job in contact komen, steeds en blijvend als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor jouw persoonsgegevens, dan wordt je persoonlijk verwittigd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wijziging privacyverklaring

Immo maribrik BV werkt deze verklaring regelmatig bij zodat ze een correct beeld geeft van onze intenties en werkwijze, die steeds wordt aangepast aan de huidige regelgeving. We nodigen u uit om online de recentste versie van deze privacyverklaring te raadplegen.Hoe contacteren

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

info@maribrik.be